Nhật Minh Land
𝑆𝑎𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵Đ𝑆 𝑠𝑢̣𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑚, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑜̛̉ đ𝑎 𝑠𝑜̂́ 𝐷𝑁 𝐵Đ𝑆 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑖𝑎 𝑙𝑎̀ 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛...
  • 9 Tháng Năm, 2023
  • 0 Bình luậns